نام و نام خانوادگی:    رشید اختیاری

سمت : مدیر عامل

سابقه فعالیت : 15 سال

 

ادامه نوشته